Loredo Gutiérrez, X., & Silva Valdivia, B. (2014). Variables asociadas á competencia gramatical e léxica en galego e castelán do alumnado de Galicia ao final do ensino obrigatorio. Revista De InvestigacióN En EducacióN, 12(2), 191-208. Consultado de http://reined.webs.uvigo.es/index.php/reined/article/view/257